Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: info@profiterm.com
Tisk

Postup hlásenia závad potrubnej pošty


Objednávka servisného zásahu

Na tejto stránke si môžete stiahnuť v prepisovateľnom formáte PDF formulár, ktorý slúži ako objednávka iba pre zákazníkov s uzavretou zmluvou o dielo na vykonávanie údržby - servisu, ostatní zákazníci ho môžu využiť iba ako prílohu k svojej štandardnej objednávke.

Objednávateľ je povinný dodržať nižšie uvedený postup pre výzvu na servisný zásah.

Zmluvné strany výzvu považujú za právoplatnú objednávku servisného zásahu.

Za preukázateľnú výzvu k servisnému zásahu sa považuje telefonická výzva objednávateľa a písomná výzva - objednávka doručená zhotoviteľovi faxom, listom alebo elektronickou poštou.

Následné potvrdenie telefonické výzvy formou písomnej výzvy - objednávky objednávateľa je nevyhnutná podmienka k zahájeniu vykonávaní prác zhotoviteľom!

V písomnej výzve musí byť uvedený a podpísaný oprávnený zástupca objednávateľa podľa platnej zmluvy o dielo na vykonávanie údržby - servisu.

Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup do objektu a odchod z objektu.

Výzvu vyplňte úplne a čitateľne!


Formulár

Formát PDF


Servisné telefóny

Servisné telefóny pre zákazníkov s uzavretou servisnou zmluvou.

Servisný telefon pre potrubnú poštu: +420 723 743 428
Fax kancelária: +420 595 222 100
E-mail: servis@profiterm.com